Etusivu > Tietoa > Pellettilämmitys > Viranomaisvaatimukset

Kerralla kuntoon määräysten mukaisesti

Paloturvallisuus

Pellettilämmitys on selvitysten ja kokemusten mukaan erittäin paloturvallinen lämmitystapa. Viranomaisrekisterien perusteella ongelmia ei ole ollut. Oleellista on kuitenkin, että noudatetaan paloturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Tällä sivulla voit tutustua niihin.

Polttolaitteiden aktiivinen paloturvallisuus

Pellettilämmityksen paloturvallisuus on varmistettava useammalla toisistaan riippumattomalla turvajärjestelmällä. Laitevalmistajat huolehtivat tarpeellisista turvajärjestelmistä, joihin voit tutustua poltin-sivulla.

Lisäksi suuremmissa järjestelmissä voi tarvita omapaineisen vesisammutusprinklerin, joka kiinnitetään pelletin syöttöruuviin. Paloturvavaatimukset kannattaa aina varmistaa jo etukäteen pelastustoimen alueen pelastusviranomaiselta, koska heillä on kuitenkin tulkintavalta palotarkastusta tehtäessä.

Pannuhuoneessa tulisi lämmitystavasta riippumatta olla joka tapauksessa myös käsisammutin.

Rakenteellinen paloturvallisuus

Suomen pelastuslain (561/199) mukaan rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista.

Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisteiden opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa ja ne huolletaan ja tarkastetaan, siten kuin pelastustoimesta vastaava ministeriö tarvittaessa määrää.

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on annettu määräyksiä ja ohjeita kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuudesta

- Määräys E1 Rakennusten paloturvallisuus

- Ohje E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus

- Ohje E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus

E1 osan määräykset ja ohjeet koskevat uudisrakennusten paloturvallisuutta. Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä rakennuslaissa tai sen nojalla on erikseen säädetty tai määrätty.

Kattilahuone osana rakennusta

Rakennus tulee osan E1 mukaan yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. Palo-osastointi ja rakennusosien pintakerrokset on toteutettava ohjeen E9 mukaisesti, kun kattilahuone sijoitetaan rakennuksen osaksi.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä osastoivien rakennusosien lävistykseen. Osastoivassa rakennusosassa olevien ovien, ikkunoiden ja muita pienehköjä aukkoja suojaavien rakennusosien palonkestoajan tulee yleensä olla vähintään puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palonkestoajasta. Määräyksen E1 mukaan osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan osastoivuutta.

Tukesin ohje kattiloiden turvallisuudesta

Turvatekniikan keskus - Tukes on julkaissut oppaan kiinteän polttoaineen kattiloiden turvallisuudesta. Opas neuvoo varmistamaan turvallisuusasiat kokonaisuutena. Oppaan voit ladata täältä

Vakuutusyhtiöiden ohje lämpökeskuksista

Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliiton ohjeessa, "Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen paloturvallisuus, 2006", käsitellään mm. pellettiä polttoaineena käyttävien lämpökeskusten paloturvallisuutta, joissa kattilan teho on alle 1 MW ja kattilaveden lämpötila alle 100 C. Lämpökeskuksen paloturvallisuusohje on ohjeellinen. Alle 30 kWn teholuokan tulisijoissa noudatetaan ensisijaisesti valmistajan turvaohjetta. Ohjeet ovat yleisiä ja pelletin osalta voidaan soveltaa keveämmin kuin vastaavan kokoisissa hakejärjestelmissä.

 

Sähköturvallisuus

Pellettilämmityslaitteiden asennuksessa tarvitsee tehdä sähkökytkentöjä pelletti-imurin ja useimpien polttimien sekä kattiloiden kohdalla. Sähkökytkennät tulee suorittaa sähköpätevyyden omaava yritys tai henkilö.

 

Rakennusmääräykset

Uudisrakennuksen ollessa kyseessä rakennusluvat ja -määräykset ovat yleensä automaattisesti selvillä. Rakennuksen kotikunnan rakennusvalvontaan tulee olla yhteydessä myös vanhan lämmitysjärjestelmän muuttamisesssa pelletille.

Vaadittava lupatyyppi riippuu muutoksen suuruudesta: joissain tilanteissa riittää ilmoitusmenettely, toisissa taas toimenpidelupa tai suurimpien muutosten yhteydessä rakennuslupa. Lupaan tarvitaan useimmiten myös vastaava työnjohtaja. Kannattaa selvittää laitemyyjän ja tai asennusyrityksen kanssa voivatko he toimia työnjohtajana.

Pellettivarasto

Määräysten mukaan kattilahuoneeseen voi sijoittaa enintään 500 litraa vetävän palamattoman ja kannellisen pellettivaraston. Suuremman pellettivaraston voi sijoittaa riittävään paloluokkaiseen erilliseen tilaan talon sisällä tai erillisenä rakennuksen ulkopuolelle.

Pellettivarasto pitää olla riittävän kestävä ja sen rakentamisessa tulee huomioida käytettävyys, paloturvallisuus ja pölytiiviys sekä kosteusasiat. Markkinoilla on saatavissa monenlaisia pellettivarastoja [linkki] valmiina. Mikäli päädyt rakentamaan varaston itse kannattaa tutustua oheisiin ohjeisiin:

  • Motiva on tuottanut ohjeen pellettivaraston itse rakentamiseen. Sen avulla voi rakentaa pientalon vuosisiilon tarkkojen ohjeiden avulla.
  • RT-kortti 52-10876 (2006). RT-kortteihin vertaavat usein myös palo- ja rakennustarkastajat. Sen avulla voi turvallisesti rakentaa suuremmankin siilon.
Pellettivaraston turvalliseen käyttöön tulee myös kiinnittää huomiota. Tutustu Pellettienergiayhdistyksen ohjeeseen.